Apostāt


Apostāt

Apostāt, s. Apostasie.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.