Thomas a Kempis


Thomas a Kempis

Thomas a Kempis, s. Thomas von Kempen.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.