Abnaki


Abnaki

Abnaki, Indianervolk, s. Abenaki.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Abnaki — (Abnagui), Volksstamm, so v.w. Abenaken …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Abnaki — Abnaki,   Indianerstämme in Nordamerika, Abenaki …   Universal-Lexikon

  • Abnaki — ☆ Abnaki [ab nak′ē, abnä′kē ] n. var. of ABENAKI …   English World dictionary

  • Abnaki — I noun 1. a member of the Algonquian people of Maine and southern Quebec • Syn: ↑Abenaki • Hypernyms: ↑Algonquian, ↑Algonquin 2. the Algonquian language spoken by the Abnaki and Penobscot • Hypernyms: ↑ …   Useful english dictionary

  • Abnaki — /ab nak ee, nah kee/, n., pl. Abnakis, (esp. collectively) Abnaki. Abenaki. * * * …   Universalium

  • Abnaki — variant of Abenaki …   New Collegiate Dictionary

  • Abnaki — n. Abenaki, member of the Abenaki Indian tribe n. Abenaki, American Indian tribe of northern New England and southern Quebec; either of the two languages spoken by the Abenaki Indians …   English contemporary dictionary

  • Abnaki — [ab naki] (also Abenaki abə naki) noun (plural same or Abnakis) a member of an American Indian people of Maine and southern Quebec. Origin from Fr. Abénaqui, from Montagnais ouabanăkionek people of the eastern land …   English new terms dictionary

  • abnaki — ab·na·ki …   English syllables

  • Abnaki — Ab•na•ki [[t]æbˈnæk i, ˈnɑ ki[/t]] n. peo Abenaki …   From formal English to slang