Proitos


Proitos

Proitos, s. Prötos.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.